Jste zde

Přijímací řízení - 2. kolo na obor Agropodnikání

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - školní rok 2018/2019
pro denní formu maturitního oboru 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ

 

Činnost Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště a vyšší odborné školy, Hořice bude s účinností od 1. 7. 2018 vykonávat Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Riegrova 1403, 508 01 Hořice.

 

Termín pro odevzdání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení se odevzdávají ředitelce školy do 22. května 2018 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy.

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, jsou povinni uchazeči doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií:

 

1. Výsledky přijímací zkoušky

a) Uchazeči, kteří splní minimální počet přepočtených bodů 100 podle kritérií 2 a 3, jsou přijati ke studiu bez přijímací zkoušky.

b) Uchazeči, kteří nedosáhnou minimálního počtu přepočtených bodů podle bodu a) a konali v prvním kole jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, doloží k přihlášce výpis výsledků z CERMATu a bude jim započítán lepší bodový výsledek. Pokud splní minimální počet přepočtených bodů 100, jsou přijati ke studiu.

c) Uchazeči, kteří nedosáhnou minimálního počtu přepočtených bodů 100 podle podmínky a), b), konají školní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury - maximální počet získaných bodů: 50

Hodnocení testu z matematiky a její aplikace - maximální počet získaných bodů: 50

maximální počet získaných bodů z obou testů: 100

Termín konání školních přijímacích zkoušek: 1. června 2018, uchazeči obdrží k přijímacím zkouškám pozvánku.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Uchazečům, kteří nejsou státními občany ČR a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem.

 

2. Klasifikace na vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ

Průměr prospěchu z konce školního roku v 8. třídě a z prvního pololetí v 9. třídě základní školy. Průměr se vypočítává ze všech povinných předmětů (nezapočítává se chování a nepovinné předměty) za každý ročník zvlášť a ze získaných průměrů se určí průměr celkový. Dílčí průměry i průměr celkový se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Hodnocení celkového průměru prospěchu

průměr

1,00 - 1,25

1,26 - 1,38

1,39 - 1,50

1,51 - 1,63

1,64 - 1,75

1,76 - 1,88

1,89 - 2,00

body

90

85

80

75

70

65

60

 

průměr

2,01 - 2,13

2,14 - 2,25

2,26 - 2,38

2,39 - 2,50

2,51 - 2,63

2,64 - 2,75

2,76 - 2,88

body

55

50

45

40

35

30

25

 

průměr

2,89 - 3,00

3,01 - 3,13

3,14 - 3,25

3,26 - 3,38

3,39 - 3,50

body

20

15

10

5

0

maximální počet získaných bodů: 90 bodů


3. Hodnocení mimořádných aktivit

Aktivity potvrzuje škola nebo zájmová organizace, uchazeči bude započteno nejvyšší bodové ohodnocení.

Účast v krajském kole předmětových olympiád - 10 bodů

Účast v okresním kole předmětových olympiád - 5 bodů

Účast ve školním kole olympiád a soutěží, členství v zájmových svazech a organizacích a další aktivity, jejichž činnost se vztahuje ke zvolenému oboru - 3 body

maximální počet získaných bodů: 10 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení

Všem přijatým i nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o přijetí či nepřijetí odesláno do vlastních rukou.

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání, kteří konali přijímací zkoušku, bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919 a na internetové adrese www.gozhorice.cz do 2 pracovních dnů od konání školní přijímací zkoušky.

Zápisové lístky
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek ředitelce školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno podle přepočteného bodového hodnocení dosaženého v kritériích 1-3.

 

Výpočet přepočteného bodového hodnocení:

 (bodové hodnocení podle bodu 1) x 3 + (bodové hodnocení podle bodu 2 + bodové hodnocení podle bodu 3) x 2

Maximálně lze v hodnocení dosáhnout 500 přepočtených bodů.

Minimální hranice pro přijetí je 100 přepočtených bodů.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik je možné přijmout, rozhoduje o jejich přijetí výsledek přijímacího řízení.

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují kritéria v tomto pořadí:

  1. součet bodového hodnocení testů z českého jazyka a literatury a z matematiky
  2. průměrný prospěch ze základní školy
  3. průměrný prospěch z matematiky
  4. průměrný prospěch z českého jazyka

 

V Hořicích dne 3. 5. 2018

Mgr. Hana Richtermocová
ředitelka školy

 

Kompletní informace ke kritériím najdete ve Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení.


©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice