Vyšší odborná škola Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice - informace pro nové uchazeče Obchodní akademie Sociální činnost Agropodnikání

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

 
 

Výhody naší školy

Poskytujeme moderní vzdělání pro 21. století dle kritérií OECD zakomponované do školního vzdělávacího programu s cílem dát klíčové kompetence, dovednosti a vědomosti žákům pro uplatnění na vysokých školách nebo na trhu práce v globalizovaném a extrémně rychle se měnícím světě s přihlédnutím k jejich využitelnosti i v jejich soukromém životě.

Nabízíme jasná pravidla po celou dobu vzdělávání garantovaná platnou legislativou České republiky pro státní školy.

Naše škola si může dovolit náročnost ve vzdělání, protože není podnikatelsky závislá na počtu žáků ve třídě.

V současné době je škola plně personálně a materiálně vybavena.

V rámci školy garantujeme možnost prostupnosti mezi všemi ostatními obory.

I při menším počtu žáků ve třídě garantujeme dokončení studia, což je při úbytku populace důležitá jistota.

V případě jakýchkoliv problémů je možné se odvolat k zřizovateli školy, který je nezávislým arbitrem.

V rámci školy vyvíjíme bohatou doplňkovou činnost, z níž je ve spolupráci s Královéhradeckým krajem financováno materiálně technické vybavení školy počítačovou technikou, interaktivními tabulemi, dataprojektory, zajišťujeme moderní vybavení specializovaných učeben chemie, fyziky a biologie, disponujeme vlastním autobusem pro potřeby našich žáků.

Škola je v současné době zapojena do několika projektů, kde čerpá prostředky z operačních programů EU:

  • Projekt Per aspera ad astra - 2 100 000,- Kč
  • Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání - 2 400 000,- Kč
  • Projekt na vybavení školy strojním zařízením - 2 500 000,- Kč

Škola se aktivně zapojila do mezinárodního projektu Erasmus+ zaměřeného na prohloubení jazykových znalostí žáků.

Disponujeme sportovním areálem, který je využíván pro výuku i mimoškolní vyžití žáků školy.

Vzdělání poskytujeme bez jakýchkoliv smluv, bez nutnosti platby školného, bez jakýchkoliv sankcí v případě neplnění.

Veškeré školní i mimoškolní aktivity včetně ochrany majetku žáků jsou zahrnuty v jednotném systému pojištění pro žáky středních škol Královéhradeckého kraje.

Stravování, ubytování a další aktivity nejsou dalšími skrytými finančními výdaji.

Škola prohlubuje spolupráci ze zahraničními partnerskými školami (Rakousko, Spolková republika Německo, Slovensko).

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Upřímně zdravím všechny, kteří zavítali na webové stránky Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště a vyšší odborné školy v Hořicích.

Naše škola se může pochlubit historií, která je zaměřením některých oborů více než staletá, jiné jsou naopak velmi mladé a výrazně kopírují poptávku na trhu práce. Škola vznikla k datu 1. 8. 2011 sloučením tří bývalých subjektů. Jak je zřejmé z názvu školy, je spektrum studijních oborů velmi široké a dává možnost vzdělávat se nejen v humanitních oborech, ale i v oborech přírodovědných. Studium je možné ukončit výučním listem, maturitní zkouškou, dokonce i titulem diplomovaný specialista. V prvním roce novodobé historie naší školy ji navštěvovalo téměř devět set studentů, kteří pracovali v kolektivech čtyřiceti tříd. Pedagogové se snaží vzdělávat studenty v souladu s moderními trendy výuky, jsou jim citlivými rádci a diskrétními mentory.

Budeme velmi rádi, uvítáme-li v našich řadách nové zájemce o studium. Jsme školou s vstřícným přístupem k mladým lidem, vážíme si i případné výjimečnosti, která je na naší škole chápána jako přednost.

Mgr. Hana Richtermocová, ředitelka školy

©2012 - 2017 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice